Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen C.Deckers/Rolgazon, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark “De Bruwaan” 27 bus B en met ondernemingsnummer 0818.011.094 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) (“C.Deckers/Rolgazon”) en een natuurlijke- of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (“Klant”), behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij C.Deckers/Rolgazon erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Offerte – Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes, bestekken, catalogi, advertenties, informatie op de website of overeenkomsten, alsook in de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen, capaciteiten, kleuren en overige gegevens, zijn slechts benaderend bedoeld.

3. Prijzen

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro vermeld en exclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief transportkosten (in voorkomend geval), verzekeringskosten, verpakkingskosten, plaatsing- en montagekosten, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding. De in de offerte door C.Deckers/Rolgazon weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte bestaande prijzen (bijvoorbeeld grondstofprijzen), koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. C.Deckers/Rolgazon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs te verhogen, ook na datum van de overeenkomst, omwille van prijswijzigingen als gevolg van onder meer wijzigingen van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de producten of diensten benodigde (grond)stoffen.

4. Betalingsmodaliteiten

Alle facturen zijn via overschrijving of contant betaalbaar op de zetel van C.Deckers/Rolgazon binnen de dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Iedere factuur wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige of niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest van twaalf procent (12%) op jaarbasis. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair schadevergoeding van tien procent (10%) van het factuurbedrag, evenwel met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Bij gebrek aan integrale betaling van één factuur op haar vervaldag, worden de openstaande en nog niet vervallen facturen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling integraal opeisbaar ten aanzien van de Klant.

5. Annulering van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst kosteloos annuleren gedurende twee (2) weken na de totstandkoming van de overeenkomst. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulatie door de Klant of C.Deckers/Rolgazon vanaf twee (2) weken na de totstandkoming van de overeenkomst tot één (1) maand vooraf aan de levering van de goederen en/of diensten, is de Klant respectievelijk C.Deckers/Rolgazon gehouden tot een betaling van een vaste forfaitaire vergoeding gelijk aan tien procent (10%) van het offertebedrag. Deze vergoeding zal verhoogd worden indien specifieke onderdelen of grondstoffen voor de Klant zijn besteld. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulatie door de Klant of C.Deckers/Rolgazon vanaf één (1) maand vooraf aan de levering van de goederen en/of diensten, is de Klant respectievelijk C.Deckers/Rolgazon gehouden tot een betaling van een vaste forfaitaire vergoeding gelijk aan vijfendertig procent (35%) van het offertebedrag. Indien de annulatie door de Klant dan wel C.Deckers/Rolgazon het gevolg is van een aan de Klant te wijten omstandigheid is de Klant de vaste forfaitaire vergoeding gelijk aan tien procent (10%) respectievelijk vijfendertig procent (35%) van het offertebedrag of factuur aan C.Deckers/Rolgazon verschuldigd. Indien de annulatie het gevolg is van Overmacht cfr. artikel 11 zijn partijen geen vergoeding aan mekaar verschuldigd en zullen enkel de reeds geleverde diensten/producten door C.Deckers/Rolgazon aan de Klant aangerekend worden.

6. Levering en uitvoering

De Klant erkent dat de leveringstermijnen indicatief en niet-bindend zijn en eventuele laattijdige levering geeft geen aanleiding en/of recht op een schadevergoeding, noch prijsvermindering, noch annulering van bestelling of ontbinding van de overeenkomst, noch de verplichting van C.Deckers/Rolgazon om goederen bij derden aan te kopen.

7. Waarborgen en protesten

Onmiddellijk na ontvangst van de goederen dient de Klant na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de bestelde hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid, de (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde goederen dienen op straffe van verval binnen de drie (3) kalenderdagen na levering van de goederen aan C.Deckers/Rolgazon toe te komen per aangetekend schrijven. Klachten over gebreken (ook deze gedekt door de waarborg van de fabrikant of leverancier, welke waarborg rechtstreeks tegenover de Klant bedongen werd) dienen, op straffe van verval, uiterlijk acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de goederen (ingeval van zichtbare gebreken) en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan C.Deckers/Rolgazon te worden gemeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van C.Deckers/Rolgazon teniet. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken.

8. Aansprakelijkheid en beperkingen

De aansprakelijkheid van C.Deckers/Rolgazon voor schade als gevolg van gebrekkige levering en/of dienstverlening is beperkt tot de gehoudenheid van C.Deckers/Rolgazon tot één of meerdere van de volgende opties, naar keuze van C.Deckers/Rolgazon: (i) het crediteren van de relevante (deel-) facturen met betrekking tot (het relevante onderdeel van) de gebrekkige levering en/of dienstverlening; (ii) het herstellen of vervangen van (het relevante onderdeel van) de gebrekkige levering en/of dienstverlening zonder meerkost; (iii) het betalen van een schadevergoeding, die maximaal gelijk is aan de totale som van de bedragen die C.Deckers/Rolgazon heeft ontvangen als tegenprestatie voor de geleverde gebrekkige levering en/of dienstverlening.

8.1. C.Deckers/Rolgazon is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van C.Deckers/Rolgazon en/of haar aangestelden. In het geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van C.Deckers/Rolgazon voor incidentele schade of gevolgschade de aankoopprijs van het te leveren goed en/of dienst niet overschrijden.

9. Overmacht

Onder het begrip ‘Overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van C.Deckers/Rolgazon zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, (terroristische) aanslagen, rellen, opstanden, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, ziekte, gezondheidscrisis of pandemie, regeringsmaatregelen, weers- en klimatologische omstandigheden, storm, explosies, aardbevingen, brand of overstroming, ontoegankelijkheid van de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd, arbeidsomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij C.Deckers/Rolgazon als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen de onderaannemers van C.Deckers/Rolgazon. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde en opzet, is C.Deckers/Rolgazon niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant, in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, i.c. Overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van Overmacht worden de verplichtingen van C.Deckers/Rolgazon opgeschort. De niet-nakoming door partijen van hun contractuele verplichtingen als gevolg van Overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens andersluidende afspraken of bepalingen in deze algemene voorwaarden.

10. Risico en eigendomsvoorbehoud

Het risico ingevolge, zoals doch niet beperkt tot, een ongewone gebeurtenis of Overmacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst met inbegrip van de goederen en/of diensten gaat over op de Klant op het moment van levering, zelfs als de eigendomsoverdracht plaatsvindt op een later tijdstip. Alle geleverde en in het kader van de overeenkomst nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van C.Deckers/Rolgazon tot integrale betaling door de Klant van alle vorderingen van C.Deckers/Rolgazon op de Klant, met inbegrip van interesten en kosten.

11. Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat C.Deckers/Rolgazon in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Het betreft met name persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer etc.), contactinformatie (coördinaten, e-mailadres) en financiële informatie (rekeningnummer, betalingswijze etc.). C.Deckers/Rolgazon zal deze persoonsgegevens slechts verwerken in zoverre en in de mate noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele wettelijke verplichting, waarna C.Deckers/Rolgazon deze persoonsgegevens zal wissen. C.Deckers/Rolgazon zal deze persoonsgegevens verwerken tijdens de duur van de overeenkomst en een periode van één (1) jaar na het einde van de overeenkomst, zonder evenwel afbreuk te doen aan relevante en toepasselijke, regelgevende bewaarverplichtingen. C.Deckers/Rolgazon biedt afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. C.Deckers/Rolgazon waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. C.Deckers/Rolgazon zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden of, een derde land of een internationale organisatie, tenzij ingevolge een wettelijke verplichting. In zoverre C.Deckers/Rolgazon beroep doet op een verwerker voor de verwerking van de persoonsgegevens, waarborgt zij dat deze verwerker gebonden zal zijn door dezelfde verplichtingen als omschreven in deze bepaling. De Klant heeft met betrekking tot de persoonsgegevens een recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdracht, bezwaar of verzet onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

12. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele algemene verkoopsvoorwaarden met zich meebrengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van C.Deckers/Rolgazon benadert.

13. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst tussen C.Deckers/Rolgazon en de Klant is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. De Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde is exclusief bevoegd.